Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Limitless Lifestyle OÜ, registrikoodiga 14721677, aadress Punga tn 3, Tallinn Harjumaa, 12011, Eesti (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe, e-posti vahendusel, või mujal (nt Meie kaupluses).

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni 2 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni 2 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni 2 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni 2 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil pood@rulluisukool.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Küpsised

  • Rulluisukooli veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitseja vahendusel teie arvutisse või muusse seadmesse, millega te veebilehte külastate (telefon, tahvelarvuti vms). Küpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehe parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutajakogemus. Näiteks jätavad küpsised meelde teie veebilehel tehtud valikud ja milliseid veebilehti te olete külastanud. Küpsised ei kogu andmeid teie seadmest ega salvesta isikuandmeid.
  • Rulluisukooli veebilehe esmakordsel külastamisel teavitatakse teid küpsiste kasutamisest ning antakse võimalus valida kasutatavad küpsised.
  • Teil on võimalik küpsiste kasutamine keelata, muutes oma veebilehitseja privaatsusseadeid. Võite blokeerida veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise, lubada küpsised ainult teatud veebilehtedel või lubada kõiki küpsiseid. Kui keelate küpsiste kasutamise, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.
  • Rulluisukooli veebilehel kasutatakse sessiooniküpsiseid ja püsiküpsiseid. Ajutised ehk sessioonküpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist.
  • Rulluisukooli veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:

Hädavajalikud küpsised, mis vältimatult vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks. Kui soovite Rulluisukooli veebilehte külastada, paigutatakse need küpsised teid sellest teavitades, kuid sõltumata teie nõusolekust.

Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju meie veebilehte külastatakse, kuidas külastajad meie veebilehele jõuavad jms. Kasutame seda informatsiooni veebilehe kasutamisega seotud probleemide tuvastamiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks, suunatud reklaami ning turundusreklaami eesmärgil.

Turundusküpsised. Meie veebilehega on seotud teatud sotsiaalmeediakanalite (Facebook, Instagram) elemendid, mis jagavad meie veebilehele sotsiaalmeediakanali sisu ning suudavad lugeda nende sotsiaalmeediakanalite küpsiseid ja neid ka teie seadmesse salvestada. Nende küpsiste eesmärk võib olla vastavates sotsiaalmeediakanalites esitatavate reklaamide isikupärastamine

6. Lõppsätted

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

6.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.rulluisukool.ee kaudu .

et

Eratreeningule registreerimine